Oproep aan de politiek: beperk de huurverhoging!

De drie grootste verhuurders van sociale huurwoningen in Den Haag, de corporaties Staedion, Haag Wonen en Hof Wonen (met gezamenlijk circa 70.000 woningen) streven naar een huurverhoging van 5,3% vanaf 01-07-2024.

De huurdersorganisaties van deze corporaties achten dit percentage te hoog en niet gerechtvaardigd.

De corporaties beogen met deze maximale verhoging te sparen voor nieuwbouw. En betalen hiermee de kosten van verhuisvergoeding, sloop en plannen nieuwbouw. Maar dit stuit op
weerstand van de huurders in de sociale huurwoningen. Juist zij hebben vaak al minder te besteden en kunnen met name vanwege hun financiële situatie dus ook niet naar een nieuwbouwwoning verhuizen.

Ondanks de stijging van de armoede in Den Haag in 2023 en een groeiend aantal inwoners dat op of onder de armoedegrens leeft, wordt er een aanzienlijke huurverhoging doorgevoerd. Hierdoor zullen er naar verwachting meer huurders in financiële problemen belanden en schuldsanering nodig hebben, ondanks diverse subsidiemaatregelen.

De huurders met een uitkering of een pensioen, die de afgelopen jaren al concessies hebben moeten doen, worden nu ook geconfronteerd met een bijdrage aan de kosten voor sloop en nieuwbouw. De huurdersorganisaties betwijfelen de rechtvaardigheid hiervan.

Er bestaat begrip voor bijdragen aan renovatie, groot onderhoud en verbetering van het energielabel. De huurdersorganisaties pleiten er echter voor dat de financiering van nieuwbouw uit een andere bron komt, zoals bijvoorbeeld de schatkist. Hierdoor kan de voorgestelde huurverhoging vanaf 01-07-2024 mogelijk aanzienlijk verminderd worden.

Op 1 januari 2024 is de huurtoeslag verhoogd. Op Prinsjesdag 2023 werd dat doorgerekend en ging de groep die recht had op huurtoeslag er iets op vooruit, mede door die verhoging. De huurverhoging die nu gaat komen is toen in die berekeningen níet meegenomen en dus moet die groep zijn voordeel per 01-07-2024 weer inleveren.

De huurdersorganisaties doen een beroep op politieke steun, zowel op landelijk als gemeentelijk niveau, om een meer evenwichtige benadering te bewerkstelligen die rekening houdt met de belangen van huurders in sociale huurwoningen.

Deel dit bericht